Agenda DLE

Agenda
Opening
Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
Notulen van donderdag 10 september 2020
Jaarverslag 2020
Financieel verslag boekjaar 2020.
Verslag van de kascommissie:  kaslid Aukje Jukema (aftredend) en Boukje Kuperus.
Bestuursverkiezing:
aftredend: Jan Bergmans, herkiesbaar.
Tegenkandidaten graag per email ( dlewijnaldum@gmail.com) melden voor 8 september a.s.
Vaststellen contributie 2022 en vaststellen opgebouwde afspraken voor het jaar 2022.
Donateurschap
Afscheid H.Smits en voorstellen Jeanette Reen als opvolgster.
Rondvraag
Sluiting

Belangrijke informatie voor de leden:

Website

Belangrijke informatie staat op onze website: www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl

Uitvaartverzorger

De heer H. Smits is uitvaartverzorger van onze vereniging.

U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 0517-591326 of 06-11922424.

Bewaart u deze gegevens goed bij uw papieren.

Contributie

Gezinnen (man, vrouw, kinderen tot 18 jaar): € 47,50

Alleenstaande: € 25,00

De contributie verloopt via incasso.

Voor de betaling per acceptgiro wordt € 2,50 in rekening gebracht.

Kosten begrafenis of crematie

De kosten van een gemiddelde begrafenis of crematie zijn, afhankelijk van persoonlijke wensen, tussen de € 4000 en € 5000 exclusief kosten aan grafrechten en grafmonumenten.

De ledenkorting bedraagt € 1150,00

Bestuur

Voorzitter                     : de heer J. Bergmans

Secretaris                     : mevrouw F. Buren

Penningmeester            : de heer W. Bruining

Lid                            : mevrouw A. de Boer-Nauta

Lid                            : mevrouw G.T. Postma

Adreswijzigingen en geboortes

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw situatie (bijv. huwelijk, geboorte, verhuizing etc.) is het belangrijk deze z.s.m. door te geven aan de penningmeester of secretaresse.
Dit kan per mail: dlewijnaldum@gmail.com of via het contactformulier op de website
( www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl).
Het niet doorgeven van deze wijziging kan consequenties hebben voor uw lidmaatschap.
Het komt voor dat bij verhuizing leden zich laten overschrijven naar een zustervereniging.
Ons advies: informeer eerst bij de vereniging waarvan u lid bent.
Ga in geen geval een dubbellidmaatschap aan.

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, dient u de wijzigingen ook aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij door te geven.

Bijverzekeren

Het verzorgen van een uitvaart is een kostbare aangelegenheid.
Er bestaat een mogelijkheid om u kostendekkend bij te verzekeren.
Indien u overweegt een uitvaartverzekering af te sluiten, let u dan op dat de uitvaartvereniging van Wijnaldum uw uitvaart kan verzorgen en niet alleen de verzekeraar.
In het geval dat de verzekeraar uw uitvaart moet verzorgen vervalt uw ledenkorting.

Het bestuur