Kaatsvereniging “De Keatsebal”

Opgericht op 3 april 1897, gevestigd te Wijnaldum en aangesloten bij de K.N.K.B.

De vereniging stelt zich ten doel de kaatssport te bevorderen en de belangen der kaatsers en kaatsters te behartigen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het organiseren van wedstrijden;
  • het kaatsspel te doen beoefenen door de jeugd;
  • het houden van algemene vergaderingen.

De vereniging bestaat uit gewone leden, hospitant – of buitenleden, jeugdleden, “stipers” en eventueel ereleden.

  • Gewone leden zijn zij die Wijnaldum tot woonplaats hebben en die per 31 december 14 jaar zijn.
  • Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.
  • Stipers kunnen zij zijn die niet aan wedstrijden deelnemen.

Leden die 31 december 14 jaar zijn, kunnen aan verschillende competities deelnemen.

De contributie bedraagt 25,- euro per jaar

Ook verzorgt de vereniging de Lotto / Toto

Contactadres: Dhr. R. Leistra, Readyk 3, tel. 591916


Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Jaap D. Hiemstra Tel. 06-30151088
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Johannes Peeringa Tel. 06-18142617
Bestuursleden: Otto Kingma Tel. 591840

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten op www.keatsebalwinaam.nl en It Fuottenein.