Brief aan de gemeente Harlingen

Beste Minne,

 Naar aanleiding van onze gesprekken in de afgelopen weken en de email die ik van jou ontving op 29 november wil ik je graag laten weten wat onze positie is met betrekking tot de voorgenomen wegdekvernieuwing van de Winamerdyk en de daarbij ingeplande verkeersdrempels ter verbetering van de verkeersveiligheid. Donderdag 2 december, hebben wij als bestuur van de vereniging van Dorpsbelang Wijnaldum een vergadering gehad over dit onderwerp.

Na de vele jaren dat hierover is gesproken met de gemeente en met bewoners van het dorp komt de realisatie van de wegverbetering in zicht. In aanloop naar de start van de werkzaamheden zijn door de gemeente twee inloopmiddagen georganiseerd voor de inwoners van Wijnaldum waarin de plannen voor de wegverbetering werden gepresenteerd. Als onderdeel van de presentatie werden ook de plannen getoond om in het wegdek verkeersdrempels aan te brengen. Dit om de verkeersveiligheid te verbeteren door de snelheid van het verkeer af te remmen. Het voornemen om verkeersdrempels aan te brengen in het wegdek heeft geleid tot uiteenlopende reacties van bewoners en agrariërs.

In de afgelopen jaren heeft de kwaliteit van het wegdek en de verkeersveiligheid op de Winamerdyk ter discussie gestaan. Bij verschillende gelegenheden is hierover gesproken. Ook in onze dorpsvisie van 2019 – 2029 wordt melding gemaakt van de noodzaak tot verbetering van het wegdek op de dyk en ook dat de verkeersveiligheid verbetert moet worden. Ook toen in 2019 was het duidelijk dat er te snel wordt gereden zowel door personenauto’s, het vrachtverkeer en het landbouwverkeer. Daarnaast is de gemeten maatgevende snelheid (V85) met 55 km/uur te hoog aangezien de Winamerdyk een 30 kilometer weg is.

 Dat de verkeersveiligheid verbetert moet worden op de Winamerdyk, daar is iedereen het wel over eens. Maar de manier waarop dit zou kunnen worden bereikt, daar zijn de meningen zeer over verdeeld. Bij verschillende gelegenheden hebben wij geïnformeerd bij bewoners van Wijnaldum hoe zij denken dat de verkeersveiligheid op de Winamerdyk kan worden verbetert.

 In opdracht van het bestuur van Dorpsbelang is in 2019 een verkeerskundige studie verricht door studenten van de NHL/Stenden Hogeschool. Op basis hiervan is door het bestuur voorgesteld om gebruik te maken van klinkerprint op het weggedeelte waar 30km per uur gereden moet worden.

 Wij als bestuur van vereniging Dorpsbelang zijn tot de conclusie gekomen dat wij ons niet willen mengen in de discussie over het wel of niet aanbrengen van drempels in het wegdek van de Winamerdyk. Het is de taak van het bestuur van Dorpsbelang om de belangen van de leden van de vereniging te vertegenwoordigen in zaken die het dorp aan gaan. En omdat er groot verschil van mening is over het wel of niet aanbrengen van drempels kunnen wij als Dorpsbelang niet namens onze leden hierover een standpunt innemen.

 Overigens zijn wij ook niet degene die beslist over het wel of niet aanleggen van drempels. Uiteindelijk is dat de gemeente Harlingen. Die bepaalt wanneer zaken kunnen worden gerealiseerd en hoeveel budget hiervoor beschikbaar word gesteld. Wij zijn belangenvertegenwoordiger, maar in dit geval is het belang van de leden niet op een lijn te brengen en vandaar dat wij hierover geen uitspraak c.q. advies kunnen uitbrengen. Het is aan de gemeente, na inwinning van deskundig advies en weging van reacties van verschillende betrokken partijen, om te beslissen wat kan en moet met betrekking tot de verbeterpunten voor de Winamerdyk.

 Niet iedereen was op de hoogte van de inloopmiddagen en dat komt mede omdat niet bij iedereen de Harlinger Courant wordt bezorgd. Wij vinden het van groot belang dat de communicatie tussen gemeente en de dorpsbewoners zo optimaal mogelijk verloopt. Wij vinden dit primair de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar in aanvulling daarop bieden wij aan om als dorpsbelang onze website en Facebookpagina beschikbaar te stellen zodat ook via deze weg de gemeente haar inwoners in ons dorp kan informeren. U zou ons dan de voorgenomen communicatie kunnen sturen en dan zorgen wij dat het ook op de winamer website en Facebook pagina komt te staan.