Kerk Wijnaldum

De Samen Op Weg-gemeente Oosterbierum/Wijnaldum is per 1 mei 2004 één Kerkelijke Gemeente geworden in het PKN -beleid (Protestantse Kerk Nederland). Zakelijk, administratief en pastoraal waren beide kerkelijke gemeenten al één, maar nu hebben zij sinds 1 mei ook één kerkeraad.

Voor Wijnaldum hebben zitting in deze kerkeraad:

  • Frouk Vink-Bruinsma, Duo-ouderling, tel. 591445
  • Jantsje Post, diaken, tel. 591199
  • Ds. J. Miedema Predikant, tel. 0518481591
  • Henny Vink, kerkrentmeester, tel. 592021
  • Johan Korf, kerkrentmeester, tel. 591445
  • Kerkenraad plus Afke Stoer, Wijkteam
  • Voor praktische zaken betreffende het kerkgebouw en het kerkhof, kunt u terecht bij Jantsje Post.

Rondom de kerk vindt u de begraafplaats. Deze wordt tot nu toe door de kerk onderhouden.
Het beheer is in handen van Sjirk Buren en Jaap Jukema, de administratie van de begraafplaats wordt verzorgd door Jaap Jukema.

Eens in de twee weken wordt er in de Andreaskerk een dienst gehouden.
(De kerk van Wijnaldum is ooit aan de heilige St. Andreas, een leerling van Jezus, gewijd.)

Het kerkblad verschijnt de laatste vrijdag van de maand, waarin o.a. het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente en de geplande kerkdiensten worden vermeld.

Voor informatie kunt u altijd bij een van de bovengenoemde personen terecht.