Wat jo wolle

Wat jo wolle (gjin Shakespeare)

De ideale teaterjûn 

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol!

Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt.

Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek.

‘All the world ‘s a stage and all the men and women merely players.’ (toch noch Shakespeare J)

 

Konsept en regy              Tatiana Pratley

Skriuwer                             Wessel de Vries

Spilers                                  Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra

Foarmjouwing                  Sacha Zwiers

Muzyk                                 Hilbrandt

 

Dorpshuis De Bijekoer 27 oktober 2017

20.00 uur
Entree: € 16,- Freonen/CJP € 14,50