Verslag presentatie resultaten enquete Dorpsvisie

Inleiding
Vereniging Dorpsbelang heeft dit voorjaar besloten een nieuwe Dorpsvisie te schrijven. Onderdeel van deze Dorpsvisie was een enquete die afgelopen zomer gehouden is in Wijnaldum. De cijfermatige uitkomsten van deze enquete zijn inmiddels bekend en het bestuur van Dorpsbelang heeft hier een eerste en voorlopige interpretatie aan gegeven.
Aangezien het bestuur van Dorpsbelang ook niet “de wijsheid in pacht heeft” wil het bestuur de uitkomsten van de enquete en de eerste interpretatie van die uitkomsten voorleggen aan inwoners van Wijnaldum om te horen of zij de cijfers anders interpreteren en of zij aanvullingen hebben op deze interpretatie.
De presentatie komt beschikbaar voor iedereen op de website van Wijnaldum.
Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig op deze avond.

De avond bestond uit 2 delen:
– Eerste deel: Presentatie van de cijfers door middel van een powerpointpresentatie door de voorzitter van Dorpsbelang Arend Leutscher. In zijn inleiding geeft de voorzitter nogmaals duidelijk aan dat de interpretatie van de gevonden cijfers een eerste, voorlopige interpretatie is en dat deze avond bedoeld is als terugkoppeling van de gevonden cijfers en dat Dorpsbelang veel belang hecht aan de input van de inwoners. Het bestuur van Dorpsbelang vraagt nadrukkelijk om “inhoudelijke feedback”. Tijdens de presentatie was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.
– Na de pauze een “tafelsessie” waarbij in groepjes de resultaten van de enquete en de interpretatie van het bestuur besproken werden en aanvullingen gegeven en opmerkingen gemaakt konden worden.

De uitkomsten van de avond
Tijdens de presentatie waren er verschillende vragen bij de uitkomsten en daarnaast gaven de tafelsessies nog de nodige input.

1. Wonen en leefomgeving
a. Hoge gemiddelde duur dat men hier woont. Hebben alleen ouderen de enquete ingevuld? Waar is de jeugd? Waar is die in de enquete? Niet betrokken? Nu zijn het meestal de ouderen die zich inzetten voor het dorp.
b. Meer bloemen in het dorp, bijvoorbeeld op de gemeentelijke groenstroken. Het bos is en blijft een punt van aandacht. Het wordt inmidddels een lokaal “drama” zeker gezien de laatste acties van Staatsbosbeheer in het bos. De gang van zaken rond het bos is inmiddels aangekaart door het bestuur bij de gemeente Harlingen.

2. Voorzieningen
Men is tevreden over de huidige voorzieningen. Hoewel een kleine supermarkt en/of een pinautomaat “prettig” zou zijn, ziet men ook de practische onmogelijkheid om dit te verwezenlijken. Uit alle reacties blijkt dat het Dorsphuis een zeer belangrijke plek inneemt in het dorp, het “centrum van alle activiteiten”. Wat wel genoemd wordt is dat het Dorpshuis wat meer en andersoortige activiteiten zou moeten organiseren dan nu het geval is. Het terras op de Terp is een welkome aanvulling van de voorzieningen op het dorp. Ook de inrichting van het pleintje in het dorp, met het watertappunt, wordt als een succes gezien.
Men is niet tevreden over de kwaliteit van internet en mobiele telefonie. Vooral Vodafone/Ziggo laten het nogal eens afweten en de dekking voor mobiele telefonie van Vodafone is ronduit slecht. KPN scoort beter.
Het gebiedsteam wordt gezien als mooie aanvulling op de voorzieningen, de invulling moet echter nog wel groeien, zijn plek vinden in het dorp. Daarnaast blijft de glasvezelverbining met de buitengebieden een punt van aandacht.

3. Verkeer
Over de kwaliteit van de wegen en voetpaden in het dorp is men tevreden. Minder tevreden is men over de kwaliteit van de wegen en voetpaden, voor zover aanwezig, buiten het dorp. Vooral het Schelpenpad wordt genoemd als aandachtspunt. Hier is meer onderhoud nodig.
De verkeersveiligheid is wel een pungt van zorg. Te hard rijden in het dorp, de situatie op de Winamerdyk, de kruising van de Winamerdyk met de Haulewei, zwaar verkeer op de rondweg Alde Leane en Readyk wat regelmatig te hard rijdt. En wat voor gevaarlijke situaties zorgt in de bocht bij fam. Post. Politie doet niets met meldingen hierover.
Er is enige zorg dat het nieuwe fietspad naar Midlum voor parkeeroverlast gaat zorgen. Nu al komen er fietsers met de auto naar Wijnaldum, parkeren hun auto hier en gaan fietsen in de omgeving. Laadpalen voor electrische fietsen wordt als welkome aanvulling op de voorzieningen gezien, maar men vraagt zich wel af hoe lang het duurt om de accu van een fiets op te laden.

4. Sociale context
Uitkomsten zijn iets om trots op te zijn als dorp: Men zorgt voor elkaar, men helpt elkaar als dat nodig is, men voelt zich veilig in het dorp. De Whatsapp-groep is een welkome aanvulling op en versterkt dit gevoel van veiligheid. Verwelkomen van nieuwe inwoners met een gesprek, een bloemetje en een informatieboekje wordt dooor iedereen als “vanzelfsprekend” gezien. Dat “moet”. Als alternatief voor het informatieboekje worden verschillende mogelijkheden genoemd: een informatiemap, een “boodschapenmandje”.

5. Duurzaamheid
Men vindt dat het bestuur de cijfers te laag waardeert. Er is wel degelijk interesse voor gezamenlijke acties op het gebied van energie opwekken. Daarnaast wordt het scheiden van afval, in het bijzonder het scheiden van plastic van ander afval, als belangrijk gezien.

6. Bestuur en informatie
Het bestuur zou meer gebruik moeten maken van de website van Wijnaldum om te communiceren met de inwoners. Het is een krachtig medium wat te weinig gebruikt wordt. Het Fuottenein zou digitaal op de website geplaatst moeten worden. Ook zouden er meer informatieborden moeten komen.

7. Afsluitende vragen
Bij dit laatste hoofdstuk van de enquete kwamen een aantal losse vragen en opmerkingen die niet in de vorige hoofdstukken geplaats konden worden.
a. Jeugd meer betrekken bij het dorp, oprichten “jeugdvereniging” ?
b. Sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte
c. Gebruik Jeu de Boulesbaan, Jeu de Boulescafe oprichten?
d. Voorzieningen voor kleine kinderen
e. Workshops in het Dorpshuis
Het bestuur gaat met deze vragen aan de slag en als het nodig is doorspelen naar de verenigingen. Die hebben ook een belangrijke rol in dorp daarmee in de dorpsvisie.
Over de ontwikkelingen rond de sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte komen aparte mededelingen op de website.