Ledenvergadering “De Laatste Eer” Wijnaldum

Voor u ligt de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer” Wijnaldum.

Datum : donderdag 5 april 2018
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Dorpshuis De Bijekoer te Wijnaldum

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Als lid van onze verenging houdt u een goede traditie in stand.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen 31 maart 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag

6. Verslag van de kascommissie: mw. A. Jukema en mw. A. Bergmans

7. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend mw. A. Jukema

8. Bestuursverkiezing: kandidaat nieuw bestuurslid(penningmeester) en niet herkiesbaar A.Stoer
Kandidaten graag per email ( dlewijnaldum@gmail.com) melden voor 1 april a.s.

9. Vaststellen contributie 2019 en vaststellen opgebouwde afspraken voor het jaar 2019. Voorstel aanpassing contributie gezin naar € 47,50 i.p.v. € 45,00
Voorstel verhoging ledenkorting naar € 1150 i.p.v. € 1100

10. Rondvraag

11. Sluiting