Categoriearchief: nieuws

hierin komt al het nieuws in te staan wat up to date en actueel is.

Verslag bewonersbijeenkomst 17 januari 2019

Aanwezig:

Bewoners:                        F.H.M  van der Molen,  A. van der Stel, W. Visser

Gemeente:                       H. Runia, S. Zandboer

Huurdersvereniging:      R. Pronk

Dorpsbelang                     A. Leutscher

RHO:                                   E. Oude Wesseling, T. de Jong

Bouwvereniging:              J. Boelens, H. Koster

De bijeenkomst van 17 januari is een vervolg op de bijeenkomst van 15 oktober 2018. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat RHO de ideeën van deze avond uitwerkt.

17 januari heeft Rho vier verschillende modellen gepresenteerd.

Er worden tien tot twaalf woningen gebouwd. Dit zijn levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond, en dan op de verdieping nog een slaapkamer.

De verschillende modellen worden doorgenomen:

Model 1, linksboven:

 • Gemeenschappelijk groen
 • Geen voortuin
 • Parkeren aan de rand van het gebied

Model 2, rechtsboven:

 • Geen achterpaden
 • Hoek Readyk/Andreasstrjitte een particulier kavel

Model 3, linksbeneden:

 • Wel achterpaden
 • Grote tuinen

Model 4, rechtsbeneden:

 • Geen achterpaden
 • Groot stuk gemeenschappelijk groen

De aanwezigen hebben een aantal vragen:

 • Parkeren aan de rand van het gebied roept wel wat vragen op. Hoe kom je dan met je boodschappen bij de deur? Liefst de auto bij of naast de deur.
 • Kan er niet een weg tot de helft van de straat komen zodat mensen toch met boodschappen hun woning kunnen bereiken (blijven de auto’s dan niet staan?).
 • Liever niet openbaar groen aan de voorzijde van de woning. Graag een eigen tuintje.
 • Is er ook een mogelijkheid dat er koopwoningen komen?
 • De vrije kavel in de verkoop, wat gaat dit kosten?
 • Liever een kleine tuin met privacy.

Hoe nu verder

Model 4 heeft de voorkeur van de aanwezigen. Rho gaat dit model verder uitwerken en neemt dan de opmerkingen van deze avond mee. Ook zal op basis hiervan een optie van een koopkavel of koopwoningen gemaakt. Beide mogelijkheden worden dan aan het dorp voorgelegd.

In februari/maart met de bewoners die teruggaan naar de nieuwbouw naar een nieuwbouwwoning in het Plan Zuid, om een idee te krijgen van een levensloopgeschikte woning.

13 maart een inloop voor heel Wijnaldum om de twee verder uitgewerkte modellen te laten zien. Op basis van de reactie van het dorp, bewoners, dorpsbelang gemeente, huurdersvereniging en de Bouwvereniging  zal een uiteindelijk model worden gekozen.

De uitnodiging voor deze inloop komt in de dorpskrant, de website en huis-aan-huis-uitnodiging.

Lezing De Friezen op Kruistocht.

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseren samen een lezing over dit onderwerp.

Waarom gingen Friezen op Kruistocht en wat kwamen zij onderweg naar Jeruzalem tegen?

Vele vragen houden ons bezig.

Historicus Josse Pietersma uit Franeker vertelt erover in Wijnaldum. Pietersma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in middeleeuwse geschiedenis en filmanalyse. Verder is Pietersma onderzoeker, schrijver en documentairemaker.

Hij werkte mee aan de reisdocumentaire de Kruisvaarder en de Sultan die afgelopen najaar door de EO werd uitgezonden.

Pietersma schrijft voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden het nieuwe stripverhaal Kruistocht naar Damiate, te lezen in de zaterdageditie.

Vrijdag 15 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum.

Entree € 3,00 Gratis voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

De Bijekoer zoekt enthousiaste slopers en handige bouwers.

Zoals al bericht in het vorige Fuottenein gaat de verbouwing van De Bijekoer in april 2019 van start en moet deze eind augustus van dat jaar alweer klaar zijn. De klus is aanbesteed aan Bouwbedrijf Haarsma, maar die doet niet alles.

Daarom vraagt De Bijekoer om vrijwilligers die in de genoemde periode kunnen en willen meehelpen bij de diverse uit te voeren klussen. We zoeken:
• een vrijwillig meewerkend voorman/vrouw die de taken van de vrijwilligers wil en kan aansturen. Een handige donder die goed kan samenwerken en weet waar hij of zij mee bezig is.
en verder mannen en vrouwen om te:
• sjouwen
• slopen
• graven
• bestraten
• bouwen
• timmeren
• schilderen
• en dat te doen wat er nog meer bij komt te kijken.
We werken in het weekend en ’s avonds, wanneer dat nodig is.
Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 06-20622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com
Oh ja, en voor de vrijwilligers die mee willen helpen, organiseert De Bijekoer voor de start van de werkzaamheden een gezellig sloopfeest.
!!!!!Nog een reden om mee te doen!!!!!!

Dorpsbelang zoekt bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar verjonging van onze ploeg en daarom zouden wij graag zien dat een jonge Winamer zich zou willen opgeven om deel uit te maken van het bestuur van de vereniging. Je hoeft niet gelijk van alles. Wij willen je de tijd geven om “er in te groeien”. En dan gaandeweg kun je je dan toeleggen op die activiteiten van het bestuur die jou het meeste aanspreken.
Als je eventueel interesse hebt maar eerst wat meer wilt weten over wat er bij komt kijken om bestuurslid te zijn, neem dan telefonisch contact op met een van de huidige bestuursleden. Wij vertellen jou dan graag hoe het is om bestuurslid te zijn. Onze telefoon nummers staan in het Fuottenein.
Je kunt ook naar mij mailen: arendleutscher@outlook.com of naar ons dorpsbelang mailadres: dorpsbelang@winaam.nl
Arend Leutscher, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

Verslag presentatie resultaten enquete Dorpsvisie

Inleiding
Vereniging Dorpsbelang heeft dit voorjaar besloten een nieuwe Dorpsvisie te schrijven. Onderdeel van deze Dorpsvisie was een enquete die afgelopen zomer gehouden is in Wijnaldum. De cijfermatige uitkomsten van deze enquete zijn inmiddels bekend en het bestuur van Dorpsbelang heeft hier een eerste en voorlopige interpretatie aan gegeven.
Aangezien het bestuur van Dorpsbelang ook niet “de wijsheid in pacht heeft” wil het bestuur de uitkomsten van de enquete en de eerste interpretatie van die uitkomsten voorleggen aan inwoners van Wijnaldum om te horen of zij de cijfers anders interpreteren en of zij aanvullingen hebben op deze interpretatie.
De presentatie komt beschikbaar voor iedereen op de website van Wijnaldum.
Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig op deze avond.

De avond bestond uit 2 delen:
– Eerste deel: Presentatie van de cijfers door middel van een powerpointpresentatie door de voorzitter van Dorpsbelang Arend Leutscher. In zijn inleiding geeft de voorzitter nogmaals duidelijk aan dat de interpretatie van de gevonden cijfers een eerste, voorlopige interpretatie is en dat deze avond bedoeld is als terugkoppeling van de gevonden cijfers en dat Dorpsbelang veel belang hecht aan de input van de inwoners. Het bestuur van Dorpsbelang vraagt nadrukkelijk om “inhoudelijke feedback”. Tijdens de presentatie was er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.
– Na de pauze een “tafelsessie” waarbij in groepjes de resultaten van de enquete en de interpretatie van het bestuur besproken werden en aanvullingen gegeven en opmerkingen gemaakt konden worden.

De uitkomsten van de avond
Tijdens de presentatie waren er verschillende vragen bij de uitkomsten en daarnaast gaven de tafelsessies nog de nodige input.

1. Wonen en leefomgeving
a. Hoge gemiddelde duur dat men hier woont. Hebben alleen ouderen de enquete ingevuld? Waar is de jeugd? Waar is die in de enquete? Niet betrokken? Nu zijn het meestal de ouderen die zich inzetten voor het dorp.
b. Meer bloemen in het dorp, bijvoorbeeld op de gemeentelijke groenstroken. Het bos is en blijft een punt van aandacht. Het wordt inmidddels een lokaal “drama” zeker gezien de laatste acties van Staatsbosbeheer in het bos. De gang van zaken rond het bos is inmiddels aangekaart door het bestuur bij de gemeente Harlingen.

2. Voorzieningen
Men is tevreden over de huidige voorzieningen. Hoewel een kleine supermarkt en/of een pinautomaat “prettig” zou zijn, ziet men ook de practische onmogelijkheid om dit te verwezenlijken. Uit alle reacties blijkt dat het Dorsphuis een zeer belangrijke plek inneemt in het dorp, het “centrum van alle activiteiten”. Wat wel genoemd wordt is dat het Dorpshuis wat meer en andersoortige activiteiten zou moeten organiseren dan nu het geval is. Het terras op de Terp is een welkome aanvulling van de voorzieningen op het dorp. Ook de inrichting van het pleintje in het dorp, met het watertappunt, wordt als een succes gezien.
Men is niet tevreden over de kwaliteit van internet en mobiele telefonie. Vooral Vodafone/Ziggo laten het nogal eens afweten en de dekking voor mobiele telefonie van Vodafone is ronduit slecht. KPN scoort beter.
Het gebiedsteam wordt gezien als mooie aanvulling op de voorzieningen, de invulling moet echter nog wel groeien, zijn plek vinden in het dorp. Daarnaast blijft de glasvezelverbining met de buitengebieden een punt van aandacht.

3. Verkeer
Over de kwaliteit van de wegen en voetpaden in het dorp is men tevreden. Minder tevreden is men over de kwaliteit van de wegen en voetpaden, voor zover aanwezig, buiten het dorp. Vooral het Schelpenpad wordt genoemd als aandachtspunt. Hier is meer onderhoud nodig.
De verkeersveiligheid is wel een pungt van zorg. Te hard rijden in het dorp, de situatie op de Winamerdyk, de kruising van de Winamerdyk met de Haulewei, zwaar verkeer op de rondweg Alde Leane en Readyk wat regelmatig te hard rijdt. En wat voor gevaarlijke situaties zorgt in de bocht bij fam. Post. Politie doet niets met meldingen hierover.
Er is enige zorg dat het nieuwe fietspad naar Midlum voor parkeeroverlast gaat zorgen. Nu al komen er fietsers met de auto naar Wijnaldum, parkeren hun auto hier en gaan fietsen in de omgeving. Laadpalen voor electrische fietsen wordt als welkome aanvulling op de voorzieningen gezien, maar men vraagt zich wel af hoe lang het duurt om de accu van een fiets op te laden.

4. Sociale context
Uitkomsten zijn iets om trots op te zijn als dorp: Men zorgt voor elkaar, men helpt elkaar als dat nodig is, men voelt zich veilig in het dorp. De Whatsapp-groep is een welkome aanvulling op en versterkt dit gevoel van veiligheid. Verwelkomen van nieuwe inwoners met een gesprek, een bloemetje en een informatieboekje wordt dooor iedereen als “vanzelfsprekend” gezien. Dat “moet”. Als alternatief voor het informatieboekje worden verschillende mogelijkheden genoemd: een informatiemap, een “boodschapenmandje”.

5. Duurzaamheid
Men vindt dat het bestuur de cijfers te laag waardeert. Er is wel degelijk interesse voor gezamenlijke acties op het gebied van energie opwekken. Daarnaast wordt het scheiden van afval, in het bijzonder het scheiden van plastic van ander afval, als belangrijk gezien.

6. Bestuur en informatie
Het bestuur zou meer gebruik moeten maken van de website van Wijnaldum om te communiceren met de inwoners. Het is een krachtig medium wat te weinig gebruikt wordt. Het Fuottenein zou digitaal op de website geplaatst moeten worden. Ook zouden er meer informatieborden moeten komen.

7. Afsluitende vragen
Bij dit laatste hoofdstuk van de enquete kwamen een aantal losse vragen en opmerkingen die niet in de vorige hoofdstukken geplaats konden worden.
a. Jeugd meer betrekken bij het dorp, oprichten “jeugdvereniging” ?
b. Sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte
c. Gebruik Jeu de Boulesbaan, Jeu de Boulescafe oprichten?
d. Voorzieningen voor kleine kinderen
e. Workshops in het Dorpshuis
Het bestuur gaat met deze vragen aan de slag en als het nodig is doorspelen naar de verenigingen. Die hebben ook een belangrijke rol in dorp daarmee in de dorpsvisie.
Over de ontwikkelingen rond de sloop en nieuwbouw in de Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte komen aparte mededelingen op de website.

Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging 15-10-2018

Verslag bijeenkomst Bouwvereniging, huurders en Huurdersvereniging rond sloop/nieuwbouw Andreasstrjitte en S. vd Ploegstrjitte in Wijnaldum, d.d. 15-10-2018

Aanwezig:
2 vertegenwoordigers Bouwvereniging
1 vertegenwoordiger gemeente Harlingen
3 huurders
1 planoloog
1 architect
2 vertegenwoordigers Huurdersvereniging Harlingen, Dick en Rop

Doel van de bijeenkomst: Ontwikkelen van ideeën rond inrichting van het gebied wat vrij komt na sloop van de oude woningen in de Andreasstrjitte (5 woningen) en de S. vd Ploegstrjitte (10 woningen). In het plan voor het te ontwikkelen gebied is ook opgenomen het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte.

Stand van zaken op dit moment.
In principe ligt zowel de inrichting van de woningen als de inrichting van het gebied nog open. Het braakliggend stuk grond in de Andreasstrjitte moet nog worden overgedragen aan de gemeente. Die procedure is inmiddels in gang gezet. Voor de woningen wordt op dit moment uitgegaan van een vloeroppervlak van 7m x 10 m, met beneden woonkamer, keuken, badkamer, toilet en slaapkamer en boven een slaapkamer.
Uitgangspunt voor de woningen is dat het “levensloop bestendige woningen” moeten worden, geschikt voor zowel starters als ouderen. Voor de prijs van de kale huur gaat men nu uit van een bedrag van rond de 600 euro per maand.
Uitgangspunt nu is dat het “gasloze woningen” worden. Mocht de Bouwvereniging de woningen toch willen aansluiten op het gasnet dan is daar expliciete toestemming van de gemeente Harlingen voor nodig.
De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Andere opties om elektriciteit op te wekken, bijvoorbeeld dakpannen die als zonnecollectoren werken, zijn te duur.

Er staan nu 15 woningen, die worden gesloopt. In plaats daarvan komen maximaal 12 nieuwe huurwoningen.
Er werd nadrukkelijk gesteld dat 12 een maximum aantal is en dat er dus ook minder huurwoningen gebouwd zouden kunnen gaan worden. Indien er minder dan 12 huurwoningen gebouwd worden komt er grond vrij voor vrije vestiging koopwoningen. Deze optie wordt nadrukkelijk open gehouden.
Op deze bijeenkomst werd uitgegaan van 6 geschakelde woningen, 2 onder een kap. Ook deze mogelijkheid is nog niet definitief. Kostentechnisch is het voor de Bouwvereniging beter om rijtjeshuizen te bouwen. “Dat heeft men liever” werd er gesteld.

Dan nog wat losse puntjes:
– Het sloopbesluit voor de huidige woningen wordt in november verwacht.
– Fasering van het plan ligt nog open. Alles in een keer slopen en nieuwbouw of in gedeeltes.
– Vervangende woningen voor huidige huurders of in Harlingen of in Wijnaldum. Zoveel mogelijk zal hierbij rekening gehouden worden met de wensen van de huidige huurders.

De bijeenkomst
Het was een geanimeerde bijeenkomst waar twee onderwerpen de aandacht kregen:
1. De inrichting van de woningen. De aanwezige huidige huurders hadden de nodige ideeën over de inrichting van de woningen zelf. Grotere woonkamers, kleinere slaapkamer beneden etc. etc.. De grootte van de tuin is nog een punt van aandacht. Immers de woningen krijgen een vloeroppervlak van 7m x 10m. Gezien de ruimte die ontstaat na sloop van de huidige woningen zouden een aantal woningen een grondoppervlak krijgen van zeg 10m x 50m. Dit zou hele smalle en diepe tuinen opleveren. Iets wat niet door alle aanwezige huurders gewaardeerd werd. “Wat moet ik met zo’n grote en diepe tuin”. Ook voor oudere huurders zou dit een bezwaar kunnen zijn.
2. De inrichting van het na de sloop vrijgekomen gebied. Mede gezien de opmerkingen over de grote en diepe tuinen ontstond het idee om een deel van het gebied in te richten als gemeenschappelijke ruimte. Voorbeelden daarvan:
a. Parkeerplaatsen voor 24 auto’s indien er 12 woningen gebouwd gaan worden. De norm voor aantal parkeerplaatsen is 2 per woning.
b. Parkje. Dit kan dienen als ontmoetingsplek voor de bewoners, maar ook voor andere inwoners van het gebied.
c. Vijver centraal gelegen tussen de woningen. Een vijver kan dienen als wateropslagplaats bij hevige regenval. Iets wat tegenwoordig in alle plannen voor nieuwbouw van woningen opgenomen wordt. Een andere optie is een “wadi”. Ook deze kan dienen als wateropvang bij hevige regenval. In Zwolle wordt hier mee geexperimenteerd, met succes.
d. Een gemeenschappelijke tuin waarbij het onderhoud door de huurders gedaan wordt. Hoewel dit idee enthousiast ontvangen werd, zag men gelijk de “beren op de weg” . Verloop van huurders kan er toe leiden dat er uiteindelijk niemand meer is die zich inzet voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Ervaringen uit de praktijk met dit soort experimenten zijn wisselend.
e. Volkstuinen. Eigen groente verbouwen is “in”. Bestem een deel van gebied voor de verbouw van eigen groenten door huurders en/of andere belangstellenden, maak volkstuinen in het gebied.

Het idee van zowel huurders als Huurdersvereniging is: “maak er een levendig, speels, vrolijk buurtje van, met aandacht voor sociale samenhang tussen de bewoners. Geef de architecten en de planologen de ruimte om creatief te zijn, schuw het experiment niet. Saaie eenvormige rijtjeshuizen hebben we genoeg. En zorg voor samenhang met de omgeving.
Hier heeft echter de gemeentelijke welzijnscommissie een hele dikke vinger in de pap. De vraag is welke ruimte er is voor “experimenten”. Ook het kostenaspect zal hierbij een rol gaan spelen. “Tussen wil en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

Tot slot nog wat aandachtspunten
1. Van de huidige huurders hebben huurders van 6 woningen aangegeven niet terug te willen. Zij willen naar Harlingen verhuizen. Hoe groot de vraag naar huurwoningen in Wijnaldum is kon men op dit moment niet zeggen. Dit kan van invloed zijn op het aantal nieuw te bouwen woningen.
2. De bewoner die niet weg wil. Een bewoner heeft aangegeven niet weg te willen uit de huidige woning. De Bouwvereniging is en blijft in gesprek met deze bewoner. In het uiterste geval zal het tot een rechtzaak gaan komen. Iets wat men wil vermijden, maar als het niet anders kan, dan moet dat maar. De Bouwvereniging verwacht dat men er door praten wel uit gaat komen. Een eventuele rechtszaak kan de uitvoering van de plannen wel vertragen.

Het vervolg
Planologen en architecten gaan de ideeën verder uitwerken en voorstellen maken. In de tweede helft van januari 2019 is er een vervolgbijeenkomst. Daar zal meer in detail op de plannen ingegaan worden.

Nadere berichten volgen.

Voor het verslag,
Rop Pronk

Herfstkuier rond de Wijnaldumer terpen.

In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert het Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum een begeleide herfstkuier van 6 km.
In 1953 werd in de Tjitsmaterp een kostbare fibula, een mantelspeld gevonden.
Kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood granaat, afkomstig uit India.
Nooit werd er meer een dergelijk sieraad van deze allure gevonden.
Na een bezoek aan de nieuwe Terpentoer wandelen we via het deels onverharde pad langs de Ried.
Onderweg hoort u alles over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp.
De resultaten van grootschalige opgravingen in de jaren 90 komen aan bod, maar ook de voormalige spoorlijn en prachtige molen.
Op de terugweg bezoeken we de eeuwenoude boerderij Okkingastate. Okkingastate, nu een modern melkveebedrijf, houdt Open Dag. Dit betekent dat, naast het nuttigen van een versnapering, u de boerderij kunt bekijken. We lopen hier de hoge terp op. Het hoogteverschil is duidelijk te zien. Rond de boerderij zijn workshops, er is een proeverij van o.a. melklikeur, er zijn kraampjes met biologische groentes, snijplanken, collages en streekproducten uit het Waddengebied. En een leuke stand met spullen uit de jaren 50.
De start is op zondag 14 oktober in groepsverband om 13.00 uur vanuit het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.
Begonnen wordt met het bewonderen van vondsten, afkomstig van de terpen rond Wijnaldum.
Kosten deelname € 4,00. Honden aangelijnd toegestaan.
Deelname is op eigen risico.

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Wijnaldum

Voor u ligt de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer” Wijnaldum.

Datum : donderdag 5 april 2018
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Dorpshuis De Bijekoer te Wijnaldum

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Als lid van onze verenging houdt u een goede traditie in stand.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen 31 maart 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag

6. Verslag van de kascommissie: mw. A. Jukema en mw. A. Bergmans

7. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend mw. A. Jukema

8. Bestuursverkiezing: kandidaat nieuw bestuurslid(penningmeester) en niet herkiesbaar A.Stoer
Kandidaten graag per email ( dlewijnaldum@gmail.com) melden voor 1 april a.s.

9. Vaststellen contributie 2019 en vaststellen opgebouwde afspraken voor het jaar 2019. Voorstel aanpassing contributie gezin naar € 47,50 i.p.v. € 45,00
Voorstel verhoging ledenkorting naar € 1150 i.p.v. € 1100

10. Rondvraag

11. Sluiting

Verslag Dorpsschouw Wijnaldum

Op maandagmiddag 16 oktober 2017 vond de dorpsschouw plaats van een delegatie van het College van B&W, de Harlinger gemeenteraad en een aantal ambtenaren samen met leden van dorpsbelang en een aantal bewoners van Wijnaldum. De belangstelling van de bewoners was niet al te groot, maar dat kan te maken hebben gehad met het tijdstip van 16.30 uur. Hieronder het letterlijke verslag, opgesteld door de wijk- en dorpencoördinator gemeente Harlingen. Dit verslag is de basis voor verdere acties. Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier uitgebreid op terug.

Verslag actiepunten dorpsschouw Wijnaldum op maandag 16 oktober 2017 om 16:30 uur.

Start vanaf het dorpshuis te Wijnaldum.

Aanwezig:          Roel Sluiter, burgemeester

Adry Attema-Dijkstra, wijk- dorpen coördinator gemeente Harlingen

Meile Postma, teamleider groenvoorziening

Dorpsbelang: Ron Leen en Rinse Dijkstra

Vanuit de partijen: Ton van der Plas, Wad ’n Partij en Harmen Bloemhof van CDA

Dorpsbewoners: Sandra Hooghiemstra, Fokke Terpstra, Jolanda Smit en Loes Kleene, onderweg kwamen er nog enkele bewoners bij.

 

Actiepunten:

Omschrijving Door:
1 Schelpenpad wordt niet aangevuld met schelpen tijdens hekkel seizoen opdrachtbon
2 Boom op voetbalveldje is verwijderd onderdelen voor herstel doel zijn besteld. Zodra ze ontvangen zijn wordt het doel gerepareerd Groenvoorziening
3 Boom (Es) dorpsplein wordt weggehaald en vervangen Groenvoorziening i.o.m. dorpsbelang
4
5 Berken worden verwijderd rondom kaatsveld/essen blijven staan/ bosjes worden gesnoeid Groenvoorziening
6 Enkele lantaarnpalen staan scheef langs kaatsveld Opdrachtbon
7 Bulten takken Utergerzen ophalen. Bewoners voorzien van informatie over hoe om te gaan met hun takken en groen Gemeente en dorpsbelang
8 Takken van de boom slaan tegen gevel Buorren 35 Groenvoorziening gaat boom snoeien
9 Verzakking kerkhof heeft aandacht
10 Bewoning Buorren 22-24 geeft overlast, bewoners dorpsbelang spreken hun zorg uit. Bang dat tuin volgebouwd wordt met units voor verhuur Poolse arbeiders . Ligt er een vergunning voor pension?

Bewoners Wijnaldum ervaren overlast van bewoning Buorren 22-24. Kamers/huis wordt verhuurd aan polen. Het hok is ook omgebouwd tot kamers. Is hier vergunning voor? Wie is eigenaar van de woning?

Uitzoeken door vergunningverlening
11 Wat doet de Bouwvereniging aan de huurwoningen Bouwvereniging
12 Op dit moment geeft de realisatie van de nieuwe rotonde een gevaarlijke situatie. Wordt wel goed aangegeven. In donker is het moeilijk te zien.
13 Opstelstrook is te smal Doorgeven aan Harry/provincie
14 Remmende elementen op asfaltweg Winamerdijk richting Wijnaldum? Voorstel 50Km/Wijnaldum woonerf Verkeersdeskundige
15 Wat te doen met het grasveld aan de Andreasstrjitte? Met bewoners om de tafel

 

 • De dorpsschouw in Wijnaldum is goed verlopen. Dorpshuis loopt goed, momenteel bezig met een uitbreiding te realiseren van het dorpshuis. Plan is ingediend.
 • Jeu de Boulesbaan wordt veel gebruikt. De jeu de boulesbaan is met ondersteuning van de gemeente gerealiseerd.
 • Buorren is vernieuwd en ziet er prachtig uit. De vraag werd gesteld over de ligging van de straat. Bewoners ervaren geen hinder/geen glijpartijen. Bewoners zijn erg tevreden.
 • Boom op het dorpsplein wordt vervangen door een nieuwe boom van 16-18 cm omvang. Dit gebeurt in overleg met dorpsbelang.
 • Pnt. 10 De bewoners van Wijnaldum spreken de zorg uit over bewoning Buorren 22-24. Deze geven vrij veel overlast. Gemeente zoek uit of hier wat aan gedaan kan worden.

Bewoners draaien ’s morgens vroeg de auto warm. Urineren in steegjes en tegen de gevel van de overburen. Ze willen een uitrit maken naar de Knikkersteeg. Er is sprake van uitbreiding van het gebouw om meer mensen te kunnen herbergen. Het gaat hier wel om monumentale grond

 • Bulten takken Utergerzen wordt opgeruimd.
 • Er worden complimenten gegeven over de perkjes in de Utergerzen.
 • Iedereen heeft de dorpsschouw als positief ervaren.
 • Het dorp ziet er onderhouden en vriendelijk uit.