Alde Leane

Alde Leane:  (bron: www.oudtzummarum.nl) BEGIN EN EINDPUNT: Eerste zijweg van de Wijnaldumerweg, lopende in Zuidelijke richting tot woning H.Westra,daarna ombuigend naar het Oosten tot aan het kruispunt van “de Terp”en “de Voorijp”. Zij heeft een zijtak lopende vanaf de boerderij bewoond door H. Westra voornoemd 400 M. in Z.W. richting met een zijtak in N.W. richting tot de woning bewoond door de heer Jan Nieuwenhuis. Oorspronkelijk liep dit pad door naar Midlum. VOORSTEL: 9a. Readyk of Rode Dijk, door het gedeelte lopende vanaf de woning van Okkinga tot de woning bewoond door de heer H.Westra. 9b. oude Laan, Te noemen het gedeelte vanaf de woning bewoond door de heer Jan Nieuwenhuis tot de kruising van “de Terp”en “de Voorrijp”. TOELICHTING: De boerderij van de heer Wiersma en de oude boerderij bewoond door de heer Okkinga behoorden vroeger toe aan de fam.Coopmans, welke de verbindingsweg tussen deze twee boerderijen onderhield met rood puin,afkomstig van de steenfabrieken te Harlingen. Het gedeelte gelegen tussen de boerderij Wiersma en de woning Westra werd wel “Lage Weg”genoemd, vanwege de zeer lage ligging van dit weggedeelte, dat daardoor dikwijls onbruikbaar was. BIJZONDERHEDEN: Aan de Oude Laan ligt ten Noorden van de zgn.”Lytse Buorren”, hetwelk als gehucht een afzonderlijke huisnummering zou kunnen krijgen. Vroeger was hier een herberg welke “De Bijenkorf”Heette. Zuidelijk van de weg bevinden zich enkele arbeiderswoningen, die gezamelijk “’t Bosk”worden genoemd. Een verklaring van deze naam kan niet worden gegeven. Voorts bevinden zich rechts van deze weg,gelegen achter de boerderij bewoond door de heer Jukema,2 woningen, die in de volksmond “De Citadel”worden genoemd. Volgens inlichtingen heeft een vroegere bewoner van de boerderij Jukema, de heer Dirk Hiddinga, deelgenomen aan de 10-daagse veldtocht naar België. Daar de woningen zeer afgelegen liggenen derhalve moeilijk zijn te bereiken, heeft de heer Hiddinga hieraan de naam “De Citadel” gegeven,welke ook practisch onneembaar was.