Agenda ledenvergadering Dorpsbelang

Uitnodiging voor alle leden van Dorpsbelang Wijnaldum
Goede Vrijdag 30 maart aanstaande 20.00 uur is er in het dorpshuis De Bijekoer de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang. Het bestuur van Dorpsbelang hoopt alle leden te zien en te horen. Hieronder vindt u de agenda. Indien er punten zijn die u mist en waarvan u beslist wilt dat deze besproken worden dan kunt u deze kwijt onder de rondvraag of u deelt uw punt vooraf mee aan de secretaris, Rinse Dijkstra (0625568531). In dat geval wordt uw punt toegevoegd aan de agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2017-2018
6. Verslag penningmeester – boekjaar 2017
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Verkiezing bestuur: Aftredend en herkiesbaar Rinse Dijkstra
Aftredend en niet herkiesbaar Nynke de Vries
Er is altijd ruimte voor versterking. Leden die in het bestuur van Dorpsbelang willen plaatsnemen, kunnen zich tot en met donderdag 22 maart schriftelijk of per e-mail als kandidaat bestuurslid aanmelden bij Rinse Dijkstra (secretaris).

Pauze
10. Vrijwilligers voor Dorpsbelang gevraagd
11. Subsidies
12. 100 jarig jubileum
13. Dorpsvisie 2018-2028
◦ Wie wil meedenken over wat er op (langere) termijn aan voorzieningen geboden en verbeterd moet worden.
14. Status uitvoering ideeën ten behoeve van Wijnaldum zoals besproken op de ledenvergadering 2017.
• Water tappunt Join The Pipe
• Graffiti op de kastjes van KPN, NUON, Ziggo enz.
15. Andere projecten.
• Fietspad Wijnaldum-Midlum
• Uitkijkpunt bij Winamer bos (project Terpen en Wierden)
16. Diverse zaken.
• Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen
• (Commissie) Winamerdyk
17. Rondvraag
18. Sluiting

Na de sluiting van de vergadering kunt u nog napraten in de bar waar u de eerste consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang Wijnaldum.