Agenda laatste eer.

Agenda:

  1. Opening
  1. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken
  1. Notulen 17 april 2019
  1. Jaarverslag 2019
  1. Financieel verslag
  1. Verslag van de kascommissie: Aagje.Bergmans (aftredend) en nieuw kaslid Aukje Jukema
  1. Bestuursverkiezing:

            aftredend: A. Feenstra, niet herkiesbaar.

Tegenkandidaten graag per email ( dlewijnaldum@gmail.com) melden voor 1 september a.s.

  1. Vaststellen contributie 2021 en vaststellen opgebouwde afspraken voor het jaar 2021.
  1. Wijzigen Statuten.  De nieuwe statuten (de oude versie is ingehaald door de tijd) voldoen aan het algemeen geldende verenigingsrecht en sluiten beter aan bij de praktijk van vandaag de dag. Verder is de actuariële verplichting in de nieuwe versie expliciet opgenomen.

De leden dienen hierover te stemmen. Het volledige model voor akte Statuten wijziging kunt u lezen op onze website: http://uitvaartvereniging-wijnaldum.nl/index.php/de-vereniging/statuten

10.Rondvraag

11.Sluiting

Belangrijke informatie voor de leden:

Website

Belangrijke informatie staat op onze website: www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl

Uitvaartverzorger

De heer H. Smits is uitvaartverzorger van onze vereniging.

U kunt hem bereiken op telefoonnummer: 0517-591326 of 06-11922424.

Bewaart u deze gegevens goed bij uw papieren.

Contributie

Gezinnen (man, vrouw, kinderen tot 18 jaar): € 47,50

Alleenstaande: € 25,00

De contributie verloopt via incasso.

Voor de betaling per acceptgiro wordt € 2,50 in rekening gebracht.

Kosten begrafenis of crematie

De kosten van een gemiddelde begrafenis of crematie zijn, afhankelijk van persoonlijke wensen, tussen de € 4000 en € 5000 exclusief kosten aan grafrechten en grafmonumenten.

De ledenkorting bedraagt € 1150,00

Bestuur

Voorzitter                     : de heer J. Bergmans

Secretaris                     : mevrouw F. Buren

Penningmeester            : de heer W. Bruining

Lid                               : de heer A. Feenstra

Lid                               : mevrouw G.T. Postma

Adreswijzigingen en geboortes

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw situatie (bijv. huwelijk, geboorte, verhuizing etc.) is het belangrijk deze z.s.m. door te geven aan de penningmeester of secretaresse.

Dit kan per mail: dlewijnaldum@gmail.com of via het contactformulier op de website

( www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl).

Het niet doorgeven van deze wijziging kan consequenties hebben voor uw lidmaatschap.

Het komt voor dat bij verhuizing leden zich laten overschrijven naar een zustervereniging.

Ons advies: informeer eerst bij de vereniging waarvan u lid bent.

Ga in geen geval een dubbellidmaatschap aan.

Wanneer u een aanvullende verzekering heeft, dient u de wijzigingen ook aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij door te geven.

Bijverzekeren

Het verzorgen van een uitvaart is een kostbare aangelegenheid.

Er bestaat een mogelijkheid om u kostendekkend bij te verzekeren.

Indien u overweegt een uitvaartverzekering af te sluiten, let u dan op dat de uitvaartvereniging van Wijnaldum uw uitvaart kan verzorgen en niet alleen de verzekeraar.

In het geval dat de verzekeraar uw uitvaart moet verzorgen vervalt uw ledenkorting.      

Het bestuur