Vereniging Dorpsbelang

cropped-logo.png

Doelstellingen:

De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling en de leefbaarheid van het dorp Wijnaldum en haar bewoners te bevorderen.

Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken en wel:
a: in het algemeen door het houden van vergaderingen en het richten van verzoeken aan officiële instanties, corporaties en/of particulieren.
b: door het helpen bevorderen en het tot stand brengen van inrichtingen ten dienste van het algemeen dorpsbelang en/of daarin aanbrengen van verbeteringen.

Lidmaatschap:

Personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en met het doel van de vereniging instemmen kunnen lid van de vereniging worden. Het stemrecht gaat een maand na aanneming en inschrijving van het lidmaatschap in.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar.

Nieuwsvoorziening:

Eenmaal per kwartaal brengt de vereniging het dorpskrantje  it Fuottenein uit en eenmaal per jaar het “Blauwe boekje” Wijnaldum springlevend met informatie over de verenigingen, stichtingen, commissies en werkgroepen in Wijnaldum. Deze informatie staat ook op op www.winaam.nl.

De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt aangekondigd op de website. Leden die een onderwerp aan de orde willen brengen, kunnen contact opnemen met de secretaris.

 

Samenstelling van het bestuur:      

Voorzitter:                    Arend Leutscher       06-10904288

Secretaris:                    Rinse Dijkstra           06-25568531

Penningmeester:         Fokke Terpstra        06-20652575

Notulist:                        Rop Pronk                06-43973890

Bestuursleden:            Berber Hauser         06-50510096

Michael Bouma        06-30346815

Correspondentieadres:

Secretariaat  Dorpsbelang

p/a de Utergerzen 2

8857 BB Wijnaldum

e-mail: dorpsbelang@winaam.nl