Auteursarchief: Ingrid De Mari

Herfstkuier rond de Wijnaldumer terpen.

In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert het Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum een begeleide herfstkuier van 6 km.
In 1953 werd in de Tjitsmaterp een kostbare fibula, een mantelspeld gevonden.
Kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood granaat, afkomstig uit India.
Nooit werd er meer een dergelijk sieraad van deze allure gevonden.
Na een bezoek aan de nieuwe Terpentoer wandelen we via het deels onverharde pad langs de Ried.
Onderweg hoort u alles over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp.
De resultaten van grootschalige opgravingen in de jaren 90 komen aan bod, maar ook de voormalige spoorlijn en prachtige molen.
Op de terugweg bezoeken we de eeuwenoude boerderij Okkingastate. Okkingastate, nu een modern melkveebedrijf, houdt Open Dag. Dit betekent dat, naast het nuttigen van een versnapering, u de boerderij kunt bekijken. We lopen hier de hoge terp op. Het hoogteverschil is duidelijk te zien. Rond de boerderij zijn workshops, er is een proeverij van o.a. melklikeur, er zijn kraampjes met biologische groentes, snijplanken, collages en streekproducten uit het Waddengebied. En een leuke stand met spullen uit de jaren 50.
De start is op zondag 14 oktober in groepsverband om 13.00 uur vanuit het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.
Begonnen wordt met het bewonderen van vondsten, afkomstig van de terpen rond Wijnaldum.
Kosten deelname € 4,00. Honden aangelijnd toegestaan.
Deelname is op eigen risico.

Ledenvergadering “De Laatste Eer” Wijnaldum

Voor u ligt de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer” Wijnaldum.

Datum : donderdag 5 april 2018
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : Dorpshuis De Bijekoer te Wijnaldum

U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
Als lid van onze verenging houdt u een goede traditie in stand.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen 31 maart 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel verslag

6. Verslag van de kascommissie: mw. A. Jukema en mw. A. Bergmans

7. Benoeming nieuw kascommissielid: aftredend mw. A. Jukema

8. Bestuursverkiezing: kandidaat nieuw bestuurslid(penningmeester) en niet herkiesbaar A.Stoer
Kandidaten graag per email ( dlewijnaldum@gmail.com) melden voor 1 april a.s.

9. Vaststellen contributie 2019 en vaststellen opgebouwde afspraken voor het jaar 2019. Voorstel aanpassing contributie gezin naar € 47,50 i.p.v. € 45,00
Voorstel verhoging ledenkorting naar € 1150 i.p.v. € 1100

10. Rondvraag

11. Sluiting

Agenda ledenvergadering Dorpsbelang

Uitnodiging voor alle leden van Dorpsbelang Wijnaldum
Goede Vrijdag 30 maart aanstaande 20.00 uur is er in het dorpshuis De Bijekoer de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang. Het bestuur van Dorpsbelang hoopt alle leden te zien en te horen. Hieronder vindt u de agenda. Indien er punten zijn die u mist en waarvan u beslist wilt dat deze besproken worden dan kunt u deze kwijt onder de rondvraag of u deelt uw punt vooraf mee aan de secretaris, Rinse Dijkstra (0625568531). In dat geval wordt uw punt toegevoegd aan de agenda.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag 2017-2018
6. Verslag penningmeester – boekjaar 2017
7. Verslag kascommissie
8. Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Verkiezing bestuur: Aftredend en herkiesbaar Rinse Dijkstra
Aftredend en niet herkiesbaar Nynke de Vries
Er is altijd ruimte voor versterking. Leden die in het bestuur van Dorpsbelang willen plaatsnemen, kunnen zich tot en met donderdag 22 maart schriftelijk of per e-mail als kandidaat bestuurslid aanmelden bij Rinse Dijkstra (secretaris).

Pauze
10. Vrijwilligers voor Dorpsbelang gevraagd
11. Subsidies
12. 100 jarig jubileum
13. Dorpsvisie 2018-2028
◦ Wie wil meedenken over wat er op (langere) termijn aan voorzieningen geboden en verbeterd moet worden.
14. Status uitvoering ideeën ten behoeve van Wijnaldum zoals besproken op de ledenvergadering 2017.
• Water tappunt Join The Pipe
• Graffiti op de kastjes van KPN, NUON, Ziggo enz.
15. Andere projecten.
• Fietspad Wijnaldum-Midlum
• Uitkijkpunt bij Winamer bos (project Terpen en Wierden)
16. Diverse zaken.
• Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen
• (Commissie) Winamerdyk
17. Rondvraag
18. Sluiting

Na de sluiting van de vergadering kunt u nog napraten in de bar waar u de eerste consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang Wijnaldum.

Verslag Dorpsschouw Wijnaldum

Op maandagmiddag 16 oktober 2017 vond de dorpsschouw plaats van een delegatie van het College van B&W, de Harlinger gemeenteraad en een aantal ambtenaren samen met leden van dorpsbelang en een aantal bewoners van Wijnaldum. De belangstelling van de bewoners was niet al te groot, maar dat kan te maken hebben gehad met het tijdstip van 16.30 uur. Hieronder het letterlijke verslag, opgesteld door de wijk- en dorpencoördinator gemeente Harlingen. Dit verslag is de basis voor verdere acties. Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier uitgebreid op terug.

Verslag actiepunten dorpsschouw Wijnaldum op maandag 16 oktober 2017 om 16:30 uur.

Start vanaf het dorpshuis te Wijnaldum.

Aanwezig:          Roel Sluiter, burgemeester

Adry Attema-Dijkstra, wijk- dorpen coördinator gemeente Harlingen

Meile Postma, teamleider groenvoorziening

Dorpsbelang: Ron Leen en Rinse Dijkstra

Vanuit de partijen: Ton van der Plas, Wad ’n Partij en Harmen Bloemhof van CDA

Dorpsbewoners: Sandra Hooghiemstra, Fokke Terpstra, Jolanda Smit en Loes Kleene, onderweg kwamen er nog enkele bewoners bij.

 

Actiepunten:

Omschrijving Door:
1 Schelpenpad wordt niet aangevuld met schelpen tijdens hekkel seizoen opdrachtbon
2 Boom op voetbalveldje is verwijderd onderdelen voor herstel doel zijn besteld. Zodra ze ontvangen zijn wordt het doel gerepareerd Groenvoorziening
3 Boom (Es) dorpsplein wordt weggehaald en vervangen Groenvoorziening i.o.m. dorpsbelang
4
5 Berken worden verwijderd rondom kaatsveld/essen blijven staan/ bosjes worden gesnoeid Groenvoorziening
6 Enkele lantaarnpalen staan scheef langs kaatsveld Opdrachtbon
7 Bulten takken Utergerzen ophalen. Bewoners voorzien van informatie over hoe om te gaan met hun takken en groen Gemeente en dorpsbelang
8 Takken van de boom slaan tegen gevel Buorren 35 Groenvoorziening gaat boom snoeien
9 Verzakking kerkhof heeft aandacht
10 Bewoning Buorren 22-24 geeft overlast, bewoners dorpsbelang spreken hun zorg uit. Bang dat tuin volgebouwd wordt met units voor verhuur Poolse arbeiders . Ligt er een vergunning voor pension?

Bewoners Wijnaldum ervaren overlast van bewoning Buorren 22-24. Kamers/huis wordt verhuurd aan polen. Het hok is ook omgebouwd tot kamers. Is hier vergunning voor? Wie is eigenaar van de woning?

Uitzoeken door vergunningverlening
11 Wat doet de Bouwvereniging aan de huurwoningen Bouwvereniging
12 Op dit moment geeft de realisatie van de nieuwe rotonde een gevaarlijke situatie. Wordt wel goed aangegeven. In donker is het moeilijk te zien.
13 Opstelstrook is te smal Doorgeven aan Harry/provincie
14 Remmende elementen op asfaltweg Winamerdijk richting Wijnaldum? Voorstel 50Km/Wijnaldum woonerf Verkeersdeskundige
15 Wat te doen met het grasveld aan de Andreasstrjitte? Met bewoners om de tafel

 

  • De dorpsschouw in Wijnaldum is goed verlopen. Dorpshuis loopt goed, momenteel bezig met een uitbreiding te realiseren van het dorpshuis. Plan is ingediend.
  • Jeu de Boulesbaan wordt veel gebruikt. De jeu de boulesbaan is met ondersteuning van de gemeente gerealiseerd.
  • Buorren is vernieuwd en ziet er prachtig uit. De vraag werd gesteld over de ligging van de straat. Bewoners ervaren geen hinder/geen glijpartijen. Bewoners zijn erg tevreden.
  • Boom op het dorpsplein wordt vervangen door een nieuwe boom van 16-18 cm omvang. Dit gebeurt in overleg met dorpsbelang.
  • Pnt. 10 De bewoners van Wijnaldum spreken de zorg uit over bewoning Buorren 22-24. Deze geven vrij veel overlast. Gemeente zoek uit of hier wat aan gedaan kan worden.

Bewoners draaien ’s morgens vroeg de auto warm. Urineren in steegjes en tegen de gevel van de overburen. Ze willen een uitrit maken naar de Knikkersteeg. Er is sprake van uitbreiding van het gebouw om meer mensen te kunnen herbergen. Het gaat hier wel om monumentale grond

  • Bulten takken Utergerzen wordt opgeruimd.
  • Er worden complimenten gegeven over de perkjes in de Utergerzen.
  • Iedereen heeft de dorpsschouw als positief ervaren.
  • Het dorp ziet er onderhouden en vriendelijk uit.

 

28 december Terpenkuier

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met een verhaal en muziek onderweg.

Donderdagmiddag 28 december organiseert de Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.
Gewandeld wordt (6 km) langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland, eens gelegen tussen Marne en Middelzee.
De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.
Onderweg komt u langs de oude terpen, waar in de jaren 90 archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.
Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in een van deze terpen gevonden.
In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de mannelijke tegenhanger van de fibula.
Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.

Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke “stjelp” aan de Foarryp.
In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het genot van een heerlijke kop warme chocolademelk of een lekker glas glühwein.
Ondertussen luistert u naar een sfeervol verhaal, afgewisseld met trekzakmuziek door Sjoerd van der Veen.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.
Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.
We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.
Deelname is op eigen risico.

Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)
Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.
Aanvang: 14.30 uur.
Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.
Opgave verplicht (tot uiterlijk woensdagavond 27 december): 06-53456537, 0517-591416, 0517-592204.

Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is een voorstelling over een doorsnee Fries dorp, dat zomaar ineens de kans krijgt om in 2018 Kulturele Hoofdplaats te zijn. In zo’n geval zou je verwachting dat iedereen zich in grote saamhorigheid achter zo’n doel gaat stellen. Maar in de praktijk blijkt dat er onderling grote meningsverschillen bestaan. Net zoals het bij Leeuwarden CH2018 het geval lijkt te zijn.
Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is een dorpsfeest cultureel erfgoed?

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ gaat ook over onderlinge verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en de strubbelingen van deze tijd.
De wekelijke rubriek van de Leeuwarder Courant onder de naam Bokwert werd in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001). Hij beschreef de vergaderingen van een Vereniging voor Dorpsbelang in een niet bestaan dorp, waarvan de bevolking meent dat zij steeds moet opboksen tegen de ‘Hoofdplaats’. Het Nederlands dat de Bokwerters daarbij gebruiken, staat bol van de frisismen en komt daardoor hilarisch over.

‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ is daarnaast de kroniek van een Fries dorp, over hoe het was en hoe het is, een dorp waar het gemeenschapsgevoel onder druk staat door de moderne invloeden.

Deze humoristische voorstelling met tragisch-komische elementen is geschreven door Bonne Stienstra en wordt gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma. Ieder neemt drie rollen voor zijn of haar rekening. Verder doet Anneke Hondema mee. Bruun Kuijt tekent voor de regie.

Waneer:              vrijdagavond 12 januari

Waar:                  in de Bijekoer

Hoe laat:             om 20.00 uur

Kaarten:              msteegstra@ziggo.nl / 0517-592549 / 0612627611

 

Kerst-DUBBEL-concert

Kerst-DUBBEL-concert van Sjonggroep Waadwyn uit Wijnaldum en mannenkoor het Franeker Akkoord.

Op zondag 17 december a.s., ’s middags om 15.00 uur zullen beide koren de beluisteren zijn met een kerstconcert in de Andreaskerk in Wijnaldum.

Sjonggroep Waadwyn, onder leiding van Simon Bouma is een gemengd koor, dat onlangs haar 10-jarig bestaan heeft gevierd, en in die periode met succes en plezier hun repertoire van goed in het gehoor liggende drie- en vierstemmige liedjes heeft gepresenteerd.

Mannenkoor ’t Franeker Akkoord is een groep van 12 mannen, die, onder leiding van dirigente Ria Fennema een gevarieerd, vaak 3- of 4 stemmig, repertoire heeft opgebouwd van populaire en (licht-) klassieke stukken. Muzikaal wordt de groep op de piano begeleid door Jan Stulp.

Deze middag zullen de koren u, afwisselend, een gevarieerd programma presenteren van bekende en minder bekende kerstliederen, waarbij de verwachting is dat de toeschouwers een zeer aangename middag zullen beleven!

Kaarten á € 8,- (inclusief koffie of thee) zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.

Sûkerbeatkonsert Winaam: Jaap Mulder & Sons

12 novimber 2017 yn de tsjerke fan Winaam:  Jaap Mulder & Sons Tiid: 12 novimber, 15.30 oere

Plak: Andreasstjerke fan Winaam Yntree: € 10,-

Reserveare: jantsjepost@planet.nl

mei har nije foarstelling: ‘Vaders en zonen’

Vaders en zonen; een eindeloos onderwerp. Je wordt vader, blijft ook zoon en hoe kijken jouw zonen naar jou als vader? Multi-instrumentalist Jaap Mulder brengt samen met zijn zonen Ruben (toetsen) en David (slagwerk) verhalen van vaders en zonen.

De anekdotes en herinneringen, autobiografisch of geleend, zijn vaak heel herkenbaar. Het stemt tot melancholie, maar ook rebellie en vrolijkheid.

De teksten in deze Nederlandstalige muziektheatervoorstelling zijn van Jaap Mulder en dichters als Menno Wigman en Theodore Roethke. De muziek bestaat uit eigen composities en arrangementen. Mooie luisterliedjes worden afgewisseld met virtuoze folk-pop. Het weerspiegelt de persoonlijke voorkeuren van de vader en zijn zonden. Een bijzonder muzikale voorstelling; persoonlijk en universeel, boeiend tot de laatste klanken vervliegen.

Voor meer informatie en een voorproefje zie de website: http://mulderandsons.com/

De pers over dit programma:

– Ze maken volstrekt eigenzinnige muziek.

– Bijzondere harmonieën en geraffineerde dynamiek.

– Theatrale muziek, die boven het gemiddelde uitstijgt.

 

Wat jo wolle

Wat jo wolle (gjin Shakespeare)

De ideale teaterjûn 

Yn in tiid dat alle mieningen telle en se hieltyd hurder tsjin mekoar opbotse, komt Tryater mei in passend antwurd: in jûn dêr’t elkenien krijt wat hy of sy graach wol!

Tryater makket de ideale teaterjûn. Nóch mear as oars wurdt alles yn it wurk setten om it publyk it nei it sin te meitsjen. De ultime romantyske leafdessêne, in klucht mei doarren, in Fryske poëzyfoardracht of spektakel; alles is mooglik. It publyk kin foarôf oanjaan wat it graach sjen wol; de akteurs sille it spylje. As út in toverdoaze wurde de sênes delsetten. It wurdt firtuoas, lykas in revu dêr’t fan alles yn foarby komt.

Ynspirearre troch alle opfettingen en ideeën fan it publyk giet Tryater foar in ûnferjitlike jûn teater. Smout en smûk. En as it oan ús leit, komt dy ferlotting (mei ‘fette’ prizen) yn it skoft der ek.

‘All the world ‘s a stage and all the men and women merely players.’ (toch noch Shakespeare J)

 

Konsept en regy              Tatiana Pratley

Skriuwer                             Wessel de Vries

Spilers                                  Lourens van den Akker, Aly Bruinsma, Nynke Heeg en Ali Zijlstra

Foarmjouwing                  Sacha Zwiers

Muzyk                                 Hilbrandt

 

Dorpshuis De Bijekoer 27 oktober 2017

20.00 uur
Entree: € 16,- Freonen/CJP € 14,50