Auteursarchief: Ingrid De Mari

Privacyreglement VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM

Bewerkt door:

VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM , D.G.R. Pronk

Versie Status Datum Auteur Omschrijving
0.1 Concept 03-09-2019   Concept ter goedkeuring
0.2 Herzien 29-10-2019   Opmerkingen verwerkt,
0.3 Herzen 19-11-2019   Opmerkingen verwerkt
0.4 Herzien 14-12–2019   Opmerkingen verwerkt, gereed voor goedkeuring door leden
         

Vastgesteld door VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM:

Versie Datum Naam Functie
    Naam Voorzitter


Privacyreglement voor VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM

   
1. Toepasselijkheid Dit reglement geldt voor de gehele organisatie die deel uitmaakt van VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM. VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM is gevestigd aan De Utergerzen 1 te Wijnaldum.  
     
2. Definities    
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’), zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, titel(s), geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, personeelsnummer, medische rapportages, inhoud van e-mails, prestaties/cijfers, brieven, klachten, foto’s, video’s, IP-adressen, tracking cookies, loginnamen en wachtwoorden.

 
Verwerking van persoonsgegevens Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, geautomatiseerd of handmatig, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 
Bijzondere persoonsgegevens Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het minderjarigemaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens (DNA/RNA) of biometrische gegevens (bijv. foto’s) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, en gegevens over gezondheid, of iemands seksueel gedrag of seksuele geaardheid.

 
Betrokkene Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, en die al dan niet wordt vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger. Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld zijn: bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers.

 
Wettelijk vertegenwoordiger Degene die het ouderlijk gezag over een minderjarige uitoefent. Meestal zal dit een ouder zijn, maar het kan ook gaan om een voogd. Als een minderjarige 16 jaar of ouder is, beslist hij in voorkomende gevallen zelf over zijn privacy.

 
Verwerkingsverantwoordelijke De entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit reglement is het de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum.  
Verwerker De natuurlijke persoon of rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke (VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM) persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld in verband met ledenadministratie en activiteiten van VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM. Een verwerker heeft een uitvoerende taak, ten behoeve van de activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.

 
Derde Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, of de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 
VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van dit reglement., hierna te noemen VDW.  
     
3. Reikwijdte en doelstelling 1. Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leden en hun wettelijk vertegenwoordigers, vrijwilligers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers en opdrachtnemers).   2. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door de VDW worden verwerkt. Het reglement heeft tot doel: a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens; b. vast te stellen met welk doel en op welke (juridische) grondslag persoonsgegevens binnen VDW worden verwerkt; c. ook overigens te borgen dat persoonsgegevens binnen VDW rechtmatig, transparant en behoorlijk worden verwerkt; d. de rechten van betrokkenen vast te leggen en te borgen dat deze rechten door VDW worden gerespecteerd.  
     
4. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt VDW zich aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG.    
Doelen 1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaatst voor: a. het bekend maken van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld in het verenigingsblad Het Fuottenein, op de website van VDW of via social media; b. Het uitvoeren van de activiteiren van de VDW c. het onderhouden van contacten met leden en vrijwilligers d. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving; e. juridische procedures waarbij VDW betrokken is. f. Het berekenen van minderjarigemaatschapsgelden voor leden van VDW 2. De verwerking van persoonsgegevens mag ook plaatsvinden voor doelen die verenigbaar zijn met de doelen zoals beschreven in minderjarige 1.  
     
     
5. Doelbinding Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de omschreven doelen van de verwerking. VDW verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken.    
6. Soorten persoonsgegevens De categorieën van persoonsgegevens zoals deze binnen VDW worden verwerkt, worden geregistreerd in een verwerkingsregister.       
7. Grondslag verwerking Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van de activiteiten zoals vastgelegd in de statuten VDW.De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VDW rust. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VDW of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is; in het kader van deze grondslag zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden.De verwerking is noodzakelijk om de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (levensbelang).De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.    
9. Bewaartermijnen   VDW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is.    
10. Toegang   Binnen de organisatie van VDW geldt dat personen slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van bestuurders en leden tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Verder wordt slechts toegang verschaft tot de in de administratie en systemen van de VDW opgenomen persoonsgegevens aan: a. de verwerker die van VDW de opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de gemaakte afspraken; b. derden voor zover uit de wet voortvloeit dat VDW verplicht is om toegang te geven of sprake is van een (andere) grondslag voor deze verwerking, bijvoorbeeld de vervulling van een taak van algemeen belang.      
11. Beveiliging en       geheimhouding   1. VDW neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen zijn er mede op gericht om niet noodzakelijke verzameling en verdere (niet noodzakelijke) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 2. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. 3. Een ieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens binnen VDW is verplicht tot geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens, en zal deze gegevens slechts verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de betreffende functie, werkzaamheden of taak.    
12. Verstrekken gegevens       aan derden VDW kan persoonsgegevens aan derden verstrekken als daarvoor een grondslag bestaat in de zin van artikel 7 van dit reglement.  
     
13. Sociale media Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media, zijn aparte afspraken gemaakt in het sociale mediaprotocol van VDW.  
     
14. Rechten betrokkenen 1. VDW erkent de rechten van betrokkenen, handelt daarmee in overeenstemming en bewerkstelligt dat betrokkenen deze rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen. Het betreft in het bijzonder de volgende rechten:    
Inzage Een betrokkene heeft recht op inzage van de door VDW verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, behalve voor zover het gaat om werkdocumenten, interne notities en andere documenten die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Indien en voor zover dit recht op inzage ook de rechten en vrijheden van anderen raakt, bijvoorbeeld als in de documenten ook persoonsgegevens van anderen dan de betrokkene zijn vermeld, kan VDW het recht op inzage beperken. Bij het verstrekken van de betreffende gegevens verschaft VDW voorts informatie over: de verwerkingsdoeleinden;de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; (indien mogelijk) hoe lang de gegevens worden bewaard;dat de betrokkene het recht heeft om te verzoeken dat de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van de persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede dat hij het recht heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;het feit dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;de bron van de persoonsgegevens, indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn verkregen;het eventueel toepassen van geautomatiseerde besluitvorming en de betreffende onderliggende logica en het belang en de gevolgen voor de betrokkene.  
Verbetering, aanvulling, verwijdering VDW verbetert de persoonsgegevens van een betrokkene in het geval de betrokkene terecht heeft aangegeven dat de gegevens onjuist zijn, en VDW vult de persoonsgegevens van een betrokkene aan indien de betrokkene terecht om aanvulling heeft verzocht. Voorts kan de betrokkene verzoeken om verwijdering van zijn persoonsgegevens. VDW gaat daartoe over indien is voldaan aan een wettelijke grondslag voor het verzoek, tenzij het onmogelijk is om aan het verzoek te voldoen of dit een onredelijke inspanning zou vergen.  
Bezwaar             Beperken verwerking                 Kennisgevingsplicht Indien VDW persoonsgegevens verwerkt op de grondslag van artikel 7 onder a of artikel 7 onder d van dit reglement, kan de betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. In dat geval staakt VDW de verwerking van de betreffende persoonsgegevens, behalve als naar het oordeel van VDW het belang van VDW, het belang van derden of het algemeen belang in het betreffende concrete geval zwaarder weegt.   De betrokkene kan voorts verzoeken om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken, namelijk indien hij een verzoek tot verbetering heeft gedaan, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of als de gegevensverwerking onrechtmatig is. VDW staakt dan de verwerking, tenzij de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking, VDW de gegevens nodig heeft voor een rechtszaak of de verwerking nodig is ter bescherming van de rechten van een andere persoon of vanwege gewichtige redenen.     Als VDW op verzoek van een betrokkene een verbetering of verwijdering van persoonsgegevens heeft uitgevoerd, of de verwerking van persoonsgegevens heeft beperkt, zal VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM eventuele ontvangers van de betreffende persoonsgegevens daarover informeren.  
Procedure 2. VDW handelt een verzoek van een betrokkene zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, af. Afhankelijk van de complexiteit en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als deze verlenging plaatsvindt, wordt de betrokkene daarover binnen een maand na de ontvangst van het verzoek geïnformeerd. Wanneer de betrokkene zijn verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene anderszins verzoekt. Wanneer VDW geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, deelt VDW onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst mede waarom het verzoek niet wordt ingewilligd en informeert hij de betrokkene over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.  
   
Intrekken toestemming 3. Indien voor de verwerking van persoonsgegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming te allen tijden door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden ingetrokken. Als de toestemming wordt ingetrokken, staakt VDW de verwerking van persoonsgegevens, behalve als er een andere grondslag (zoals bedoeld in artikel 7) voor de gegevensverwerking is. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden niet aan.  
     
15. Transparantie                                                       16. Meldplicht datalekken VDW informeert de betrokkene(n) actief over de verwerking van hun persoonsgegevens, in ieder geval door middel van een laagdrempelige privacyverklaring. In de privacyverklaring wordt in ieder geval de volgende informatie vermeld: a) de contactgegevens van VDW; b) de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van VDW; c) de doeleinden van de gegevensverwerking en de grondslagen voor de verwerking; d) een omschrijving van de belangen van VDW indien de verwerking wordt gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van VDW; e) de (categorieën) ontvangers van de persoonsgegevens, zoals verwerkers of derden; f) hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard; g) dat de betrokkene het recht heeft om VDW te verzoeken om inzage, verbetering of verwijdering van persoonsgegevens, en dat hij het recht heeft om te verzoeken om beperking van de verwerking, om bezwaar te maken of om een beroep te doen op het recht van gegevensoverdraagbaarheid; h) dat de betrokkene het recht heeft om zijn toestemming in te trekken, als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming; i) dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; j) of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten, en of de betrokkene verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn indien hij de persoonsgegevens niet verstrekt;   Een ieder die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens is verplicht om een datalek per ommegaande te melden bij het meldpunt (meldpuntdatalekken@VDW.nl), conform het protocol beveiligingsincidenten en datalekken van VDW. Een datalek is elke inbreuk waarbij persoonsgegevens zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt.    
17. Klachten 1. Wanneer een betrokkene van mening is dat het doen of nalaten van VDW niet in overeenstemming is met de AVG, dit reglement of (andere) toepasselijke wet- of regelgeving, dan kan een klacht worden ingediend overeenkomstig de binnen VDW geldende klachtenregeling. Een betrokkene kan zich eveneens wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van VDW. 2. Als een klacht naar de mening van betrokkene door VDW niet correct is afgewikkeld, kan hij zich wenden tot de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.  
     
18. Onvoorziene situatie Indien zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement, neemt het College van Bestuur van VDW de benodigde maatregelen, en wordt beoordeeld of dit reglement dientengevolge moet worden aangevuld of aangepast.  
     
19. Wijzigingen reglement 1. Dit reglement is na instemming van de leden vastgesteld  door het Bestuur van VDW. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van VDW. Het reglement wordt verder actief onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld door middel van verwijzing in het verenigingsblad Het Fuottenein 2. Het Bestuur kan dit reglement wijzigen na instemming van de leden.  
     
20. Slotbepaling Dit reglement wordt aangehaald als het privacyreglement van VDW en treedt in werking op [DATUM].  

Social Media protocol Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

Doel van het Social Media protocol

Er zijn verschillende opvattingen over het gebruik van Social Media in verenigingen. Om deze opvattingen niet te laten leiden tot misverstanden is dit protocol ontwikkeld.

Het Protocol:

Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum niet schaadt.  
Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora  en andere media die gebaseerd zijn op user-genarated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal worden, met gevolgen voor hun privacy.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum die publiceren op een website anders dan die van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Eventueel aangevuld met een disclaimer waarin staat dat het persoonlijke standpunt niet overeen hoeft te komen met dat van de organisatie (m.n. bij blogs).  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum respecteren het beeld-, auteurs- en citaatrecht.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merk gebonden informatie.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over hun leden zonder hun goedkeuring. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen informatie over de vereniging en de persoon.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd.  
Bestuurders van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum zijn zich bewust van hun relatie met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum in online sociale netwerken.  
Blogs en sociale netwerken die worden gehost door Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum moeten worden gebruikt op een manier die waarde toevoegt aan de doelstellingen van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum.  
Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum is het verstandig afstemming te zoeken met het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum. Het is uiteraard helemaal je eigen verantwoordelijkheid wat je post of publiceert, maar het kan echter geen kwaad advies in te winnen.  

Libbensferhalen skriuwe/Levensverhalen schrijven

Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben fêst te lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien wit fan it belang fan fotoalbums, plakboeken en deiboeken. By it âlderwurden giet in minske op syk nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It libbensferhaal wurdt fan libbensbelang.

Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen schrijven/Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe en werskriuwe (yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op hichte- en djiptepunten út har libben. In soad minsken knappe op fan prate en skriuwe oer it ferline. It jout grip op it deistich libben en sin oan de dagen.

Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder is as it eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it eigen ‘gelyk’. 

Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe. Dit jier wer by Tresoar yn Ljouwert. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling hat, kom ik ek graach nei de minsken ta.

(Yn it kafee fan Winsum is der fjouwer kear jiers op tongersdei in ‘weromkom-moarn’, foar wa’t nei de kursus noch graach in stok(je) achter de doar hâldt.)

Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl

Yn oktober begjin ik mei nije groepen. Jou jo gau op, der is no noch plak!

Easy driving

Beste mededorpsbewoners,

binnenkort gaan we van start met het project “Easy Driving”.

Waarom Easy Driving

Je ziet het overal in Nederland, het steeds toenemende aantal auto’s op de weg en in de steden en wijken. De kosten om een auto op de weg te houden lopen ieder jaar op, en dat terwijl we die juist zoveel mogelijk terug willen dringen.

Is het echt nodig om die dure stationwagen bij de deur te hebben staan terwijl die alleen maar nodig is voor familiebezoekjes en tijdens de vakantie. En waarom een extra auto om de bijtelling van de lease-auto te vermijden? Of een 2de auto die maar een paar keer per week wordt gebruikt om boodschappen te doen.

Tel de kosten van deze auto’s maar eens bij elkaar op en je zult versteld staan hoe duur dit blijkt te zijn. Je hebt aanschaf, wegenbelasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en brandstofkosten waardoor dergelijke auto’s relatief duur zijn.

Hoe gaan we dit doen

De opzet is als volgt: Bij het Dorpshuis komt een elektrische leenauto te staan die via internet, met een app, te reserveren is. De kosten zijn uiteraard afhankelijk van het type auto wat we neer gaan zetten. Voor een idee van de mogelijke types auto’s en de kosten kun je het beste op de website van Easy Driving kijken: https://easydriving.eu

Zie daarnaast ook de flyer die jullie in de bus hebben gekregen en hou onze website en Facebook in de gaten voor verdere berichten

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, dan kun je je opgeven, met vermelding van een inschatting van het gebruik wat je van de auto wilt gaan maken, bij dorpsbelang@winaam.nl, onder vermelding van Easy Driving.

Dorpsbelang Wijnaldum

Winamer autosticker

Nu te koop in het archeologisch steunpunt , Winamer autosticker in zwart of zilver. Uniek en maar 4 euro per stuk, opbrengst voor de activiteiten in het dorp! Na de verbouwing is de sticker ook verkrijgbaar in het dorpshuis

Lokale energiecoöperatie

Beste inwoners van Wijnaldum,

Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum is van plan een lokale energiecoöperatie op te richten. Dit in navolging van ons buurdorp Oosterbierum.

Wat is een energiecoöperatie? Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van dorps-/streekgenoten dat samen een installatie beheert waarmee het duurzame energie opwekt. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Het geld dat de coöperatie verdient komt 100% ten goede aan de lokale gemeenschap en leefbaarheid in Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Wat zijn we van plan? In Oosterbierum ligt, op basisschool de Flambou, het dak vol zonnepanelen. Al meer dan een jaar produceert het dorp hierop duurzame wijze energie. In Sexbierum heeft de familie Jukema (aan de Pastorijreed) een dak beschikbaar gesteld. Dit dak willen we medio 2019 voorzien van zonnepanelen. Inwoners van de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum kunnen dan zelf panelen kopen bij de op te richten energie coöperatie Fryske Flinter.

Wilt u ook energie van de zon? Doe dan mee met dit coöperatieve zonnedak. U bespaart daarmee op uw energierekening, beschermt het klimaat én steunt activiteiten in de dorpen Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

Meer weten? Donderdagavond 21 maart 2019 organiseren we een informatieavond in Dorpshuis ‘De Bijekoer” te Wijnaldum. Deze avond begint om 20.00 uur. Wilt u precies weten wat zonne-energie van Fryske Flinter u oplevert? Neem dan uw meest recente afrekening mee, zodat we voor u uw besparing uit kunnen rekenen. Alle inwoners van de dorpen Wijnaldum, Sexbierum, Pietersbierum maar ook Oosterbierum en Klooster-Lidlum zijn van harte welkom!

Wilt u nu al meer weten of kunt u niet aanwezig stuur dan een e-mail naar info@fryskeflinter.nl.

Namens Dorpsbelang Sexbierum Pietersbierum

Jelle Seerp Jukema  en Jelle Jan Wissmann

Verslag bewonersbijeenkomst 17 januari 2019

Aanwezig:

Bewoners:                        F.H.M  van der Molen,  A. van der Stel, W. Visser

Gemeente:                       H. Runia, S. Zandboer

Huurdersvereniging:      R. Pronk

Dorpsbelang                     A. Leutscher

RHO:                                   E. Oude Wesseling, T. de Jong

Bouwvereniging:              J. Boelens, H. Koster

De bijeenkomst van 17 januari is een vervolg op de bijeenkomst van 15 oktober 2018. Op deze bijeenkomst is afgesproken dat RHO de ideeën van deze avond uitwerkt.

17 januari heeft Rho vier verschillende modellen gepresenteerd.

Er worden tien tot twaalf woningen gebouwd. Dit zijn levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen met badkamer en slaapkamer op de begane grond, en dan op de verdieping nog een slaapkamer.

De verschillende modellen worden doorgenomen:

Model 1, linksboven:

 • Gemeenschappelijk groen
 • Geen voortuin
 • Parkeren aan de rand van het gebied

Model 2, rechtsboven:

 • Geen achterpaden
 • Hoek Readyk/Andreasstrjitte een particulier kavel

Model 3, linksbeneden:

 • Wel achterpaden
 • Grote tuinen

Model 4, rechtsbeneden:

 • Geen achterpaden
 • Groot stuk gemeenschappelijk groen

De aanwezigen hebben een aantal vragen:

 • Parkeren aan de rand van het gebied roept wel wat vragen op. Hoe kom je dan met je boodschappen bij de deur? Liefst de auto bij of naast de deur.
 • Kan er niet een weg tot de helft van de straat komen zodat mensen toch met boodschappen hun woning kunnen bereiken (blijven de auto’s dan niet staan?).
 • Liever niet openbaar groen aan de voorzijde van de woning. Graag een eigen tuintje.
 • Is er ook een mogelijkheid dat er koopwoningen komen?
 • De vrije kavel in de verkoop, wat gaat dit kosten?
 • Liever een kleine tuin met privacy.

Hoe nu verder

Model 4 heeft de voorkeur van de aanwezigen. Rho gaat dit model verder uitwerken en neemt dan de opmerkingen van deze avond mee. Ook zal op basis hiervan een optie van een koopkavel of koopwoningen gemaakt. Beide mogelijkheden worden dan aan het dorp voorgelegd.

In februari/maart met de bewoners die teruggaan naar de nieuwbouw naar een nieuwbouwwoning in het Plan Zuid, om een idee te krijgen van een levensloopgeschikte woning.

13 maart een inloop voor heel Wijnaldum om de twee verder uitgewerkte modellen te laten zien. Op basis van de reactie van het dorp, bewoners, dorpsbelang gemeente, huurdersvereniging en de Bouwvereniging  zal een uiteindelijk model worden gekozen.

De uitnodiging voor deze inloop komt in de dorpskrant, de website en huis-aan-huis-uitnodiging.

Lezing De Friezen op Kruistocht.

Archeologisch Steunpunt Wijnaldum en de Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseren samen een lezing over dit onderwerp.

Waarom gingen Friezen op Kruistocht en wat kwamen zij onderweg naar Jeruzalem tegen?

Vele vragen houden ons bezig.

Historicus Josse Pietersma uit Franeker vertelt erover in Wijnaldum. Pietersma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij specialiseerde zich in middeleeuwse geschiedenis en filmanalyse. Verder is Pietersma onderzoeker, schrijver en documentairemaker.

Hij werkte mee aan de reisdocumentaire de Kruisvaarder en de Sultan die afgelopen najaar door de EO werd uitgezonden.

Pietersma schrijft voor de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden het nieuwe stripverhaal Kruistocht naar Damiate, te lezen in de zaterdageditie.

Vrijdag 15 februari om 20.00 uur in Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum.

Entree € 3,00 Gratis voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

De Bijekoer zoekt enthousiaste slopers en handige bouwers.

Zoals al bericht in het vorige Fuottenein gaat de verbouwing van De Bijekoer in april 2019 van start en moet deze eind augustus van dat jaar alweer klaar zijn. De klus is aanbesteed aan Bouwbedrijf Haarsma, maar die doet niet alles.

Daarom vraagt De Bijekoer om vrijwilligers die in de genoemde periode kunnen en willen meehelpen bij de diverse uit te voeren klussen. We zoeken:
• een vrijwillig meewerkend voorman/vrouw die de taken van de vrijwilligers wil en kan aansturen. Een handige donder die goed kan samenwerken en weet waar hij of zij mee bezig is.
en verder mannen en vrouwen om te:
• sjouwen
• slopen
• graven
• bestraten
• bouwen
• timmeren
• schilderen
• en dat te doen wat er nog meer bij komt te kijken.
We werken in het weekend en ’s avonds, wanneer dat nodig is.
Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 06-20622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com
Oh ja, en voor de vrijwilligers die mee willen helpen, organiseert De Bijekoer voor de start van de werkzaamheden een gezellig sloopfeest.
!!!!!Nog een reden om mee te doen!!!!!!

Dorpsbelang zoekt bestuursleden.

Wij zijn op zoek naar verjonging van onze ploeg en daarom zouden wij graag zien dat een jonge Winamer zich zou willen opgeven om deel uit te maken van het bestuur van de vereniging. Je hoeft niet gelijk van alles. Wij willen je de tijd geven om “er in te groeien”. En dan gaandeweg kun je je dan toeleggen op die activiteiten van het bestuur die jou het meeste aanspreken.
Als je eventueel interesse hebt maar eerst wat meer wilt weten over wat er bij komt kijken om bestuurslid te zijn, neem dan telefonisch contact op met een van de huidige bestuursleden. Wij vertellen jou dan graag hoe het is om bestuurslid te zijn. Onze telefoon nummers staan in het Fuottenein.
Je kunt ook naar mij mailen: arendleutscher@outlook.com of naar ons dorpsbelang mailadres: dorpsbelang@winaam.nl
Arend Leutscher, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum